Lam Tin Methodist Primary School logo
Lam Tin Methodist Primary School motto

以下連結,只供參考及延伸學習之用,演奏版本若與教科書有異,以教科書為準。

 

六年級

單元一:

Scoo Be Doo:
https://www.youtube.com/watch?v=CdORWJZQ6vc
 

單元二:

韓德爾〈廣板〉,有用和弦伴奏:
https://www.youtube.com/watch?v=SAg0a0RIqc4
 

單元三:

四季〈春〉:
https://www.youtube.com/watch?v=6HE4fpouICE

四季〈冬〉:
https://www.youtube.com/watch?v=x0_cPQviz0k

蘆笛舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=yaJTKW0G3rc
 

單元四:

蘇格蘭勇士:
https://www.youtube.com/watch?v=wjYnddeEfao

Kalinka(三角琴演奏):
https://www.youtube.com/watch?v=V7RjhYsf9N4

俄羅斯舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=aYOEsMOb5ro
 

單元五 :

骷髏之舞:
https://www.youtube.com/watch?v=z0glOYQBlSA

 

 

五年級

單元一:

買麪包:
https://www.youtube.com/watch?v=b64TBX9MhI0

夕陽之歌:
https://www.youtube.com/watch?v=dw6PcYALt7A

學生哥:
https://www.youtube.com/watch?v=9LmNfCAshRs

海闊天空:
https://www.youtube.com/watch?v=qu_FSptjRic

親情:
https://www.youtube.com/watch?v=lNQ9FE6IF_0

紅日:
https://www.youtube.com/watch?v=o7ztkpXaZiM

 

單元二:

搖籃曲:
https://www.youtube.com/watch?v=s0nLs6vSobU

圓舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=hKILwVH_MdM

維也納的音樂鐘:
https://www.youtube.com/watch?v=y1lNv-5KyUY

 

單元三:

無伴奏〈Some where out there〉:
https://www.youtube.com/watch?v=NHvEYnZGk7A

無伴奏流行曲〈化蝶〉:
https://www.youtube.com/watch?v=WlKB59GMoEI

無伴奏流行曲〈小幸運〉:
https://www.youtube.com/watch?v=vN5bUhCSRZc

 

單元四:

非洲鼓表演:
https://www.youtube.com/watch?v=gSkpu1qnR3U

非洲樂器介紹:
https://www.youtube.com/watch?v=_lmu0Y95OTk

 

單元五:

小夜曲:
https://www.youtube.com/watch?v=biKpYSdlVWg

波爾卡:
https://www.youtube.com/watch?v=BLHBKOX8uWk

軍刀舞:
https://www.youtube.com/watch?v=ca8pqj1RmD4

 

 

四年級

單元一:

牙買加倫巴舞:
https://www.youtube.com/watch?v=URrQSEtiGdk

 

單元二:

父母恩:
https://www.youtube.com/watch?v=AeoeU37CmvY

 

單元三:

公雞和母雞:
https://www.youtube.com/watch?v=lEd7Ovt4cWE

林中布穀鳥
https://www.youtube.com/watch?v=NJpqN2oTgR8

 

單元四:

普通人鼓號曲:
https://www.youtube.com/watch?v=qKlRd_TIRyM

 

單元五:

土耳其進行曲:
https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78

 

 

三年級

單元一:

杜鵑圓舞曲:
https://www.youtube.com/watch?v=_qVpmKbyzrw

小象寶寶走路:
https://www.youtube.com/watch?v=kf8BT3wbZSo

 

單元四:

鐘:
https://www.youtube.com/watch?v=TxzXjFyN3B8

平安夜:
https://www.youtube.com/watch?v=tkihpbOgsWo

雪地奔馳:
https://www.youtube.com/watch?v=t_2BmZ6ELaI

 

 

二年級

單元一:

第一1號威風凜凜進行曲:
(只聽1:58-3:41) https://www.youtube.com/watch?v=-fdq23zw-1g

 

單元二:

嘉禾舞曲:
(只聽1:22-1:50) https://www.youtube.com/watch?v=ecJoPLimx_U

G大調小步舞曲:
(只聽開首-00:47) https://www.youtube.com/watch?v=n6dDcAQZDQI

 

單元四:

I bought me a cat:
https://www.youtube.com/watch?v=o3B9-JQKOx8

 

 

一年級

單元三:

驚愕:
(開首-00:35) https://www.youtube.com/watch?v=lLjwkamp3lI

 

單元四:
(閞首-00:25) https://www.youtube.com/watch?v=DWN6Yg-ZDD0

 

單元六:

吉祥三寶(蒙古語):
https://www.youtube.com/watch?v=xbuffydnaKE

吉祥三寶(普通話):
https://www.youtube.com/watch?v=G2jOmDm-rTg

The wheels on the bus:
https://www.youtube.com/watch?v=6X3A-Qe4lPg